#087 ตุรกี ทรอย

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำที่เมืองคัปปาโดเกีย 1 คืน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสระหว่างฝั่งยุโรปและเอเชีย

#087 ตุรกี ทรอย

 • รหัสทัวร์ 00087
 • Turkish Airlines (TK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿36,900

 

#087 ตุรกี ทรอย

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำที่เมืองคัปปาโดเกีย 1 คืน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสระหว่างฝั่งยุโรปและเอเชีย

วันที่ 1

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตัลบลู ประเทศตุรกี

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

แกรนด์บาซาร์, อิสตันบูล

โรงแรมโกเนน, อิสตันบูล

วันที่ 3

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

ช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

โรงแรมโกลิน, ชานัคคาเล่

วันที่ 4

ม้าโทรจัน, ชานัคคาเล่

วิหารอะโครโปลิสเมืองเพอร์กามุม, เพอร์กามุม

โรงแรมเลอเบลอ, คูซาดาซี

วันที่ 5

บ้านแม่พระมารี, เซลชุก

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ห้องสมุดของเซลซุสเมืองเอเฟซุส, เอเฟซุส

โรงละครโรมัน, ปามุคคาเล่

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

โรงแรม ปาม เทอร์มอล โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 6

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คอนย่า

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

คาราวานซาราย, คับปาโดเกีย

โชว์ระบำหน้าท้อง, คับปาโดเกีย

โรงแรมเกอเรเม, คับปาโดเกีย

วันที่ 7

นครใต้ดินไคมัคลึ , คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

บ้านมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง, คับปาโดเกีย

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอังการา เมืองอังการา ประเทศตุรกี

สนามบินอังการา เอเซนโบก้า, อังการา

20.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบลู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK2009

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

22.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 8

01.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK68

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 2. งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - พ.ค.(1)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
เม.ย. - พ.ค.(8)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿30,999
เม.ย. - พ.ค.(8)
8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿32,888
The Traveller