#087 ตุรกี ทรอย

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำที่เมืองคัปปาโดเกีย 1 คืน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสระหว่างฝั่งยุโรปและเอเชีย

#087 ตุรกี ทรอย

 • รหัสทัวร์ 00087
 • Turkish Airlines (TK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿36,900

 

#087 ตุรกี ทรอย

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำที่เมืองคัปปาโดเกีย 1 คืน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสระหว่างฝั่งยุโรปและเอเชีย

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบลู โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

แกรนด์บาซาร์, อิสตันบูล

โรงแรมโกเนน, อิสตันบูล

วันที่ 3

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

ช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

โรงแรมโกลิน, ชานัคคาเล่

วันที่ 4

ม้าโทรจัน, ชานัคคาเล่

วิหารอะโครโปลิสเมืองเพอร์กามุม, เพอร์กามุม

โรงแรมเลอเบลอ, คูซาดาซี

วันที่ 5

บ้านแม่พระมารี, เซลชุก

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ห้องสมุดของเซลซุสเมืองเอเฟซุส, เอเฟซุส

โรงละครโรมัน, ปามุคคาเล่

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

โรงแรม ปาม เทอร์มอล โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 6

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คอนย่า

เมืองคัปปาโดเกีย, คับปาโดเกีย

คาราวานซาราย, คับปาโดเกีย

โชว์ระบำหน้าท้อง, คับปาโดเกีย

โรงแรมเกอเรเม, คับปาโดเกีย

วันที่ 7

นครใต้ดินไคมัคลึ , คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

บ้านมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง, คับปาโดเกีย

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

20.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบลู เพื่อนำท่านเปลี่ยนเครื่องไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK2009

22.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8

01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK68

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 2. งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ธ.ค.(22)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿29,900
ก.ค. - ส.ค.(3)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿31,900
ก.ค.(4)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿44,900
The Traveller