#098 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

CLUB MED KANI สวรรค์ของนักเดินทาง

#098 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

 • รหัสทัวร์ 00098
 • Bangkok Airways (PG)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿33,500

 

#098 คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

CLUB MED KANI สวรรค์ของนักเดินทาง

วันที่ 1

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู3เค้าเตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน พร้อมโหลดสัมภาระเดินทาง ทางสายการบินมีเลาจน์ให้บริการ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG711

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา, มาเล

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านพิธีการทาง ศุลกรแล้ว ท่านจะได้พบกับ เจ้าหน้าที่ G.O. คอยให้การต้อนรับท่านที่สนามบิน

จากนั้นนำท่านลงเรือเร็ว (Speed Boat) เดินทางสู่รีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25-30 นาที

คลับเมด คานิ, เกาะฮูลูฮุมาเล

 

วันที่ 2

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกกับกิจกรรมมากมาย

กิจกรรมแสงสีเสียง Iru Bar คลับเมด, มาเล่อะทอลเหนือ

คลับเมด คานิ, เกาะฮูลูฮุมาเล

 

วันที่ 3

09.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟ

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา, มาเล

12.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG712

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก (ห้องพักคู่ Twin Room)
 2.  ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 3.  ค่าภาษีภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 4.  ค่าเรือเร็ว Speed Boat บริการรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่ – รีสอร์ท Club Med - สนามบินมาเล่
 5.  ค่าอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์,ไวน์,ค็อกเทล, น้ำผลไม้เสิร์ฟตลอดทั้งวันพร้อมอาหารว่าง(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม,ไวน์,แชมเปญ)
 6.  กิจกรรมกีฬาทางบก และทางน้ำที่กว้างขวาง พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
 7.  การแสดง และความบันเทิงยามราตรีของ Club Med โดยทีมงานที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรือเจ้าหน้าที่ของ Club Med
 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 2.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 3.  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4.  ค่าประกันการเดินทาง
 5.  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 1.  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 2.  ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่เดินทางด้วยกัน
 3.  เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน Overwater Suite ที่ Club Med Kani (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018)
 4.  ห้องลากูนสวีทพาโนราม่าวิว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างจะคิดค่าบริการเพิ่ม 10%
 5.  ราคานี้เป็นราคาสกุลเงินไทย และมีผลบังคับใช้กับชาวไทยเท่านั้น
 6.  ห้องเชื่อมถึงกันมีราคา 1,800 บาท / ห้อง / คืน (สำหรับ Kani)
 7.  เมื่อท่านตกลงทำการชำระเงินทั้งหมด หรือบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด และจะไม่สามารถคืนเงิน หรือ เปลี่ยนผู้เดินทางได้
 8.  แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
 9.  หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 10.  ราคาดังกล่าวนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น
 11.  ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันจะรวมอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12.  ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2.  เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ ไม่อนุญาต ให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow
 3.  ห้องพัก 1 ห้อง สามารถพักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 4.  อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 5.  หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 6.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 8.  ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 9.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - มี.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿18,888
ม.ค. - มี.ค.(9)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ม.ค. - มี.ค.(24)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
ม.ค. - มี.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
The Traveller