#132 วินเทอร์ สโนว์ โตเกียว ฟูจิ สกี

เที่ยวโตเกียวเมืองหลวงศูนย์รวมแฟชั่น สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานกันที่ลานสกีฟูจิ ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจุกุ 

#132 วินเทอร์ สโนว์ โตเกียว ฟูจิ สกี

 • รหัสทัวร์ 00132
 • NokScoot (XW)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿22,888

 

#132 วินเทอร์ สโนว์ โตเกียว ฟูจิ สกี

เที่ยวโตเกียวเมืองหลวงศูนย์รวมแฟชั่น สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานกันที่ลานสกีฟูจิ ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจุกุ 

วันที่ 1

23.00น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า 

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

02.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

10.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ถนนนากามิเสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมฟูจิโนะโบ คาเอน โฮเต็ล, โตเกียว

วันที่ 3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โตเกียว

ภูเขาไฟฟูจิ, โตเกียว

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ชิซุโอะกะ

โตเกียว เบย์ อะควาไลน์, โตเกียว

มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค ชิกะ เรียวโอ้, ชิงะ

หมู่บ้านเยอรมัน, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

วันที่ 4

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

วันที่ 5

วัดนาริตะซัน, นาริตะ

อิออน มอลล์, นาริตะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

13.55 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

19.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม
 2. ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้ - ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน - ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
 4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว) เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 1. การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
 1. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller