#195 แกรนด์โครเอเชีย

ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

#195 แกรนด์โครเอเชีย

 • รหัสทัวร์ 00195
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿45,900

 

#195 แกรนด์โครเอเชีย

ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

วันที่ 1

22.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว Tสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

04.45 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

08.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 129
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ, ซาเกร็บ

13.25 น.เดินทางถึงสนามบินสนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

ซาดาร์, ซาดาร์

โรงแรมเบดแบงค์ อมาเดียปาร์ค, ซาดาร์

วันที่ 3

ซาดาร์, ซาดาร์

มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย, ซาดาร์

โบสถ์เซนต์แมรี่ เมืองซาดาร์, ซาดาร์

สปลิต, สปลิต

พระราชวังไดโอคลีเชียน, สปลิต

มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส, สปลิต

โรงแรมโฮเทล คาตารินา, สปลิต

วันที่ 4

เมืองดูบรอฟนิก, เมืองดูบรอฟนิก

ย่านเมืองเก่า ดูบรอฟนิก, เมืองดูบรอฟนิก

พระราชวังสปอนซา, เมืองดูบรอฟนิก

พระราชวังเรคเตอร์, เมืองดูบรอฟนิก

น้าพุโอโนฟริโอ, เมืองดูบรอฟนิก

โรงแรมแกรนโฮเท็ลปาร์ค, เมืองดูบรอฟนิก

วันที่ 5

ซิเบนิก, ซิเบนิก

มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์, ซิเบนิก

อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่, ซิเบนิก

โรงแรม มิรจาน่า ราสโตก, คาร์โลวัตส์

วันที่ 6

อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่, ซิเบนิก

ซาเกร็บ, ซาเกร็บ

จัตุรัสเจลาซิค, ซาเกร็บ

มหาวิหารซาเกร็บ, ซาเกร็บ

โรงแรม อริสโตส, ซาเกร็บ

วันที่ 7

สะพานสีเลือด , ซาเกร็บ

อาคารรัฐสภา ซาเกร็บ, ซาเกร็บ

จัตุรัสเซนต์มาร์ค ซาเกร็บ, ซาเกร็บ

โบสถ์เซนต์มาร์ค , ซาเกร็บ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ, ซาเกร็บ

15.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 130 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

23.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เผื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 8

03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4.  ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5.  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย 5,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี (สำหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแบบMultipleที่วันเดินทางยังครอบคลุมและไม่หมดอายุสามารถใช้เดินทางเชข้าประเทศโครเอชียได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าโครเอเชียเพิ่มเติม)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 6.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 5. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
 7. กรณีผู้เดินทางดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - มิ.ย.(5)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿47,777
The Traveller