#280 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย เอสแอล

บินเช้ากลับค่ำ เลือกOption ที่ท่านต้องการ เที่ยวไฮไลท์ ช็อปจุใจ ไม่บังคับทิปก่อนเดินทาง

#280 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย เอสแอล

 • รหัสทัวร์ 00280
 • Thai Lion Air (SL)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,999

 

#280 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย เอสแอล

บินเช้ากลับค่ำ เลือกOption ที่ท่านต้องการ เที่ยวไฮไลท์ ช็อปจุใจ ไม่บังคับทิปก่อนเดินทาง

วันที่ 1

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

อาคารรัฐสภาเก่า, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นและสวนเมอร์ไลอ้อน, ย่านมาริน่า เบย์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

วัดเจ้าแม่กวนอิม, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

ชมการแสดงแสง สี เสียง, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย์

วันที่ 2

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย์

วันที่ 3

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

ตลาดและถนนคนเดินย่านลิตเติ้ลอินเดีย, ย่านลิตเติ้ลอินเดีย

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

17.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

20.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

22.05 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

มัดจำท่านละ 5,000 บาท

เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

ไม่มีการคืนเงินมีดจำและยอดเต็มในทุกกรณี หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการสิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(34)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
มี.ค. - ต.ค.(23)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
เม.ย. - มิ.ย.(12)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
มี.ค. - พ.ค.(17)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
มี.ค. - พ.ค.(15)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿26,999
The Traveller