#284 เดอะ แฟลช มาเลเซีย

ตะลุยไฮไลท์ 4 เมืองสำคัญของมาเลเชีย กลัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์

#284 เดอะ แฟลช มาเลเซีย

 • รหัสทัวร์ 00284
 • Malaysia Airlines (MH)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿6,999

 

#284 เดอะ แฟลช มาเลเซีย

ตะลุยไฮไลท์ 4 เมืองสำคัญของมาเลเชีย กลัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์

วันที่ 1

03.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สายการบิน MALAYSIA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH797 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, สลังงอร์

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

มัสยิดสีชมพู , ปุตราจายา

คาเมร่อนไฮแลนด์ , ปะหัง

โรงแรมเฮอร์ริเทจ, ปะหัง

วันที่ 2

น้ำตกอีสกันดา, ปะหัง

ฟาร์มผึ้ง , ปะหัง

เก็นติ้งไฮแลนด์, ปะหัง

ลังกาวีเคเบิ้ลคาร์หรือกระเช้าลอยฟ้า, เกาะลังกาวี

โรงแรม เฟิร์สเวิลด์, ปะหัง

วันที่ 3

วัดชิน สวี, ปะหัง

ถ้ำบาตู, กัวลาลัมเปอร์

จตุรัสเมอร์เดก้า, กัวลาลัมเปอร์

สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, สลังงอร์

18.05  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที่ MH780 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.10  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก
 1. ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
 2. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
 3. ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ต.ค.(19)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
มี.ค. - พ.ค.(6)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
The Traveller