#287 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์ เวอร์ชั่น 2

เที่ยวครบสูตรเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เต็มอิ่มกับสวนสนุก

#287 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์ เวอร์ชั่น 2

 • รหัสทัวร์ 00287
 • VietJetAir (VZ)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿10,900

 

#287 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์ เวอร์ชั่น 2

เที่ยวครบสูตรเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เต็มอิ่มกับสวนสนุก

วันที่ 1

13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดานัง  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ962

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

สะพานมังกร, เวียดนามกลาง

โรงแรมฮวง ได 2 ดานัง, เวียดนามกลาง

วันที่ 2

ฮอยอัน, เวียดนามกลาง

วัดฟุกเกี๋ยน, เวียดนามกลาง

สะพานญี่ปุ่น, เวียดนามกลาง

หมู่บ้านกั๊มทาน, ฮอยอัน

บานาฮิลล์ , เวียดนามกลาง

สะพานทองคำ, เวียดนามกลาง

โรงแรมเมอร์คิว ดานัง เฟร้นช์ วิลเลจ บานาฮิลล์, เวียดนามกลาง

วันที่ 3

บานาฮิลล์ , เวียดนามกลาง

พระราชวังโบราณ, เว้

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์, เวียดนามกลาง

ตลาดดองบา, เวียดนามกลาง

แม่น้ำหอม, เว้

โรงแรมทัญริกรอยอลบูติค, เวียดนามกลาง

วันที่ 4

เจดีย์เทียนมู่, เวียดนามกลาง

พระราชวังเว้, เวียดนามกลาง

เมืองดานัง, เวียดนามกลาง

วัดหลินอึ๋ง, เวียดนามกลาง

ตลาดฮาน, เวียดนามกลาง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

18.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ963

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,900
พ.ค. - ต.ค.(18)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
เม.ย. - ต.ค.(120)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
The Traveller