#348 ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์

เที่ยวคุนหมิงแผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง ขึ้นกระเช้าชมความงานภูเขาหิมะ ชิมสตอเบอร์รี่ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลไม้สดๆจากสวน ไว้พระวัดหยาวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน 

#348 ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00348
 • Thai Air Asia (FD)
 • 4 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿8,888

 

#348 ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์

เที่ยวคุนหมิงแผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง ขึ้นกระเช้าชมความงานภูเขาหิมะ ชิมสตอเบอร์รี่ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลไม้สดๆจากสวน ไว้พระวัดหยาวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน 

วันที่ 1

06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย ชั้น 3 ประตู 3 เคาท์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

09.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD582 

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย, คุนหมิง

12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เมืองตงชวน, คุนหมิง

แผ่นดินสีแดง, คุนหมิง

โรงแรมวังตง, คุนหมิง

วันที่ 2

ภูเขาหิมะ เจี้ยวจื่อซาน, คุนหมิง

เมืองคุณหมิง, คุนหมิง

สวนสตรอเบอร์รี่ คุณหมิง, คุนหมิง

สวนน้ำตก, คุนหมิง

โรงแรมคุนหมิงลองเวย์, คุนหมิง

วันที่ 3

เมืองโบราณกวนตู้, คุนหมิง

ป่าหินยูนนาน, คุนหมิง

วัดหยวนทง, คุนหมิง

อิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก, คุนหมิง

ประตูมังกร เขาซีซาน, คุนหมิง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 

วันที่ 4

02.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD585

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2.  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 4.  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 6.  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 7.  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 8.  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1.  ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 2.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 3.  ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่
 4.  ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)
 5.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 6.  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 7. ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 8.  ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 9.  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 10.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 1.  ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2.  ส่วนที่เหลือ
 3.  หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 5.  เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 6.  หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 7.  ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller