#349 บัดเจ็ท เลิฟ เลิฟ สกี

ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอวื พร้อมพักรีสอร์ท 1 คืน

#349 บัดเจ็ท เลิฟ เลิฟ สกี

 • รหัสทัวร์ 00349
 • T’Way (TW)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿16,900

 

#349 บัดเจ็ท เลิฟ เลิฟ สกี

ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอวื พร้อมพักรีสอร์ท 1 คืน

วันที่ 1

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ปรเทศไทย ขาออกชั้น 4  โดยสายการบิน T’WAY (TW),JEJU AIR (7C),EASTAR JET (ZE) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY (TW),  JEJU AIR (7C), EASTAR JET (ZE)

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่, คยองกีโด

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

โอ๊ค แวลเลย์ รีสอร์ต, คังวอนโด

  วันที่ 3

  สกีรีสอร์ท โอ๊ค แวลเลย์, คังวอนโด

  เกาะนามิ, คังวอนโด

  ถนนย่านฮงแด, โซล

  คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์, โซล

  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโซล, โซล

  โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

   

  วันที่ 4

  ภูเขานัมซาน, โซล

  วัดโชเกซา, โซล

  หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก, โซล

  ล็อตเต้ ดิวตี้ ฟรี เมียงดง, โซล

  ตลาดเมียงดง, โซล

  โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

   

  วันที่ 5

  พระราชวังชังด็อก, โซล

  หมู่บ้านบุกชนฮันนก, โซล

  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน, โซล

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY (TW),JEJU AIR (7C),EASTAR JET (ZE)

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

  เดินทาง ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )
  2. ที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ
  3. สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
  4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด
  2. ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด
  3. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
  4. ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  5. จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) *** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***
  1. ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
  2. มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เที่ยวบินเหมาลำ โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า
  3. หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%
  4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน
  The Traveller