#477 ฮอกไกโดหนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

เล่น Snow Town ที่ Kiroro ski resort ครองโอดารุ พิพิธภัณฑืกล่องดงตรี เครืองแก้วโอดารุ นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway บุปเพ่ต์ขาปู

#477 ฮอกไกโดหนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

 • รหัสทัวร์ 00477
 • NokScoot (XW)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿23,888

 

#477 ฮอกไกโดหนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

เล่น Snow Town ที่ Kiroro ski resort ครองโอดารุ พิพิธภัณฑืกล่องดงตรี เครืองแก้วโอดารุ นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway บุปเพ่ต์ขาปู

วันที่ 1

23.50 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

04.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot  เที่ยวบินที่ XW146

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

12.15 น.เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ สนามบินนานาชาติของฮอกไกโด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองโอตารุ, ฮอกไกโด

คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ, ฮอกไกโด

เมืองซัปโปโร, ฮอกไกโด

อิสระท่านสามารถ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ ได้ตามอัธยาศัย 

โรงแรม เดอะ บี ซัปโปะโระ ซุซุกิโนะ, ฮอกไกโด

วันที่ 3

ดิวตี้ฟรี ฮอกไกโด, ฮอกไกโด

เมืองโนโบริเบทสึ, โนโบ ริเบทสึ

โชวะชินซัง , โนโบ ริเบทสึ

ภูเขาไฟอุสุ, ฮอกไกโด

ภูเขาไฟโชวะชินซัน, ฮอกไกโด

ทะเลสาบโทยะ, ฮอกไกโด

จุดชมวิวโซโล, ฮอกไกโด

อิสระท่านสามารถช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ ได้ตามอัธยาศัย

โรงแรม เดอะ บี ซัปโปะโระ ซุซุกิโนะ, ฮอกไกโด

วันที่ 4

ลานสโนว์โมบิล, ฮอกไกโด

เนินพระพุทธเจ้า, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร, ฮอกไกโด

ลานสกีีรีสอร์ท, ฮอกไกโด 

มิตชุยเอาเล้ตท์ , ฮอกไกโด

โรงแรม เดอะ บี ซัปโปะโระ ซุซุกิโนะ, ฮอกไกโด

วันที่ 5

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร, ฮอกไกโด

สวนสาธารณะโอโดริ, ฮอกไกโด

ตลาดปลาโจไก อิจิบะ , ฮอกไกโด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

14.55 น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการ Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW145 

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

20.35 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม การซื้อที่นั่งอัพเกรดเพิ่มเป็นการซื้อบริการเสริม กรณีที่นั่งที่ต้องการอัพเกรดเต็ม หรือโควต้าการอัพเกรดที่นั่งของตั๋วซีรีย์ทัวร์เต็มท่านไม่สามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้
 2. ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้ - ที่นั่งชั้น Scoot Plus ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทางอย่างช้า14วัน  ที่นั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นที่นั่งแถวหุ้มหนังเต็มเบาะที่ให้พื้นที่วางขาถึง 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกว้าง 17-21.7 นิ้ว (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพิงเอนหลังขนาด 8 นิ้ว (20.3 ซม.) เพิ่มพื้นที่พักเท้าและที่เท้าแขนที่พับ (ฟรี! อาหารและเครื่องดื่ม/สัมภาระเชคอินที่ 30 กก.)
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
 4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
 7. ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง 10 วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (ราคาต่อเที่ยว) +5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบ น้ำหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 8. 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริปหรือเงินไทย 1,500 บาท สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน
 7. รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 8. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 9. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 11. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 12. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 13. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 14. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 15. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 1. การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันทำทัวร์เต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทางรวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller