#480 แกรนด์ อิตาลี

เยี่ยมชมเวอโรน่าอิตาลี แวะเที่ยวเกาะเวนิสอและล่องเรือกอนโดล่า เซลฟี่หอเอนปิซ่า สัมผัสความงามกรุงโรม เมืองหลวงยิ่งใหญ่จักรวรรดิโรมัน ชมสิ่งก่อสร้าง1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสนามกีฬาโคลอสเซียม

#480 แกรนด์ อิตาลี

 • รหัสทัวร์ 00480
 • Thai Airways (TG)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿90,000

 

#480 แกรนด์ อิตาลี

เยี่ยมชมเวอโรน่าอิตาลี แวะเที่ยวเกาะเวนิสอและล่องเรือกอนโดล่า เซลฟี่หอเอนปิซ่า สัมผัสความงามกรุงโรม เมืองหลวงยิ่งใหญ่จักรวรรดิโรมัน ชมสิ่งก่อสร้าง1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสนามกีฬาโคลอสเซียม

วันที่ 1

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

07.10 น. เดินถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

ดูโอโม่, มิลาน

เมืองเวโรน่า, เวโรน่า

เวนิส เมสเตร, เวนิส

โรงแรม อโปเกีย ซิริโอ เมสเตร้, เวนิส

 

วันที่ 3

เกาะเวนิส+ล่องเรือกอนโดล่า, เวนิส

โรงแรมเอซี ปิซา, เมืองปิซ่า

 

วันที่ 4

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

จัตุรัสซินญอเรีย, ฟลอเรนซ์

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เนเปิลส์, เนเปิลส์

 

วันที่ 5

เกาะคาปรี, เนเปิลส์

ถ้ำบลูก็อตโต้, เนเปิลส์

โรงแรม เรจินา คริสตินา, เนเปิลส์

 

วันที่ 6

เกาะคาปรี, เนเปิลส์

พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, เนเปิลส์

โรงแรมเชอร์ราตัน พาร์โค เมดิซี่ โรม, กรุงโรม

 

วันที่ 7

พิพิธภัณฑ์วาติกัน, กรุงโรม

สนามกีฬาโคลอสเซียม, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

โรงแรมเชอร์ราตัน พาร์โค เมดิซี่ โรม, กรุงโรม

 

วันที่ 8

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี  

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ำบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 4. ค๋าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 8. ค่าประกันการเดินทางของ บ. เอ ดับเบิ้ลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 9. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ  
 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller