#483 ลอนดอน ลิเวอร์พูล

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ดื่มด่ำไปกับความยิ่งใหญ่ของ สนามแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล เยือนเมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

#483 ลอนดอน ลิเวอร์พูล

 • รหัสทัวร์ 00483
 • ()
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿34,888

 

#483 ลอนดอน ลิเวอร์พูล

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ดื่มด่ำไปกับความยิ่งใหญ่ของ สนามแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล เยือนเมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

วันที่ 1

10.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 10 โซน U เคาน์เตอร์สายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES เที่ยวบินที่ BI514

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน) 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES เที่ยวบินที่ BI003

ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์, ลอนดอน

วันที่ 2

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

หินสโตนเฮ้นจ์, เมืองซาลส์บัวรี่

พิพิธภัณฑ์โรงอาบน้ำโรมัน, บาธ

บริสตอล, เมืองบริสตอล

โรงแรม ไอริส บริสตอล เซ็นเตอร์, เมืองบริสตอล

วันที่ 3

หมู่บ้านไบบิวรี่, เมืองบริสตอล

สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน, สแตรทฟอร์ด

เมืองลิเวอร์พูล, ลิเวอร์พูล

ไอบิส สไตล์ ลิเวอร์พูล เซ็นเตอร์ เดล สตรีท, ลิเวอร์พูล

วันที่ 4

สนามฟุตบอลแอนฟีลด์, ลิเวอร์พูล

หอประชุมเซนต์จอร์จ, ลิเวอร์พูล

พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่, ลิเวอร์พูล

เลสเตอร์, เมืองเลสเตอร์

มหาวิหารเลสเตอร์, เมืองเลสเตอร์

บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ, เมืองเลสเตอร์

กรุงลอนดอน, ลอนดอน

โรงแรมไอบิสลอนดอนเวมบลีย์, ลอนดอน

วันที่ 5

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน

โรงถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์, ลอนดอน

แฮร์รอดส์, ลอนดอน

โรงแรมไอบิสลอนดอนเวมบลีย์, ลอนดอน

วันที่ 6

กรุงลอนดอน, ลอนดอน

สะพานทาวเวอร์บริดจ์, ลอนดอน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน และ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์, ลอนดอน

ลอนดอนอาย, ลอนดอน

วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์, ลอนดอน

พระราชวังบักกิงแฮม, ลอนดอน

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์, ลอนดอน

17.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES เที่ยวบินที่ BI004

วันที่ 7

14.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

18.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES เที่ยวบิน BI519

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้ - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 12,000 บาท
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 GBP ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน
 8. ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท และค่าบริการวีซ่า 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 บาท (กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจำค่าทัวร์) 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25 วันก่อนออกเดินทาง **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ**
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ค.(10)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿109,000
เม.ย. - ก.ค.(11)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿129,000
The Traveller