#054 ซันไชน์ โอกินาวะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์

#054 ซันไชน์ โอกินาวะ

 • รหัสทัวร์ 00054
 • Peach (MM)
 • 4 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿19,900

 

#054 ซันไชน์ โอกินาวะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์

วันที่ 1

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ของสายการบิน PEACH AIR (MM) 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.25 น. ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮา เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM990

ท่าอากาศยานนะฮะ, โอะกินะวะ

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

สวนสนุกโอกินาว่าเวิล์ด, โอะกินะวะ

ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด, โอะกินะวะ

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ, โอะกินะวะ

ปราสาทชูริ, โอะกินะวะ

นาฮะ เซ็นทรัล โฮเทล, โอะกินะวะ

วันที่ 3

หน้าผามันซาโมะ, โอะกินะวะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ, โอะกินะวะ

หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน, โอะกินะวะ

นาฮะ เซ็นทรัล โฮเทล, โอะกินะวะ

วันที่ 4

อิสระให้ท่านชมเมืองโอกินาว่าตามอัธยาศัย (โดยไม่มีรถบัสคอยให้บริการ)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮา ประเทศญี่ปุ่น 

ท่าอากาศยานนะฮะ, โอะกินะวะ

21.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

00.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3.  ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2.  ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6.  ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)
 1. ชำระค่าทัวร์ยอดมัดจำ หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4.  เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller