#059 อีซี่ พม่า อิ่มบุญ

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว พิเศษ! เมนู ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์+เบียร์ไม่อั้น !! 
แจกฟรี !! ถุงผ้า ร่มพับ โสร่ง เทพทันใจ

#059 อีซี่ พม่า อิ่มบุญ

 • รหัสทัวร์ 00059
 • Myanmar Airways (8M)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿10,900

 

#059 อีซี่ พม่า อิ่มบุญ

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว พิเศษ! เมนู ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์+เบียร์ไม่อั้น !! 
แจกฟรี !! ถุงผ้า ร่มพับ โสร่ง เทพทันใจ

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ N ของสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

10.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

11.45 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

เมืองหงสาวดี, หงสาวดี

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา, หงสาวดี

พระราชวังกัมโพชธานี หรือพระราชวังบุเรงนอง, หงสาวดี

คิมปูนแค้มป์, เมืองไจ้โท

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

โย โย เลย์ , หงสาวดี

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

เมืองหงสาวดี, หงสาวดี

วัดไจ้คะวาย, หงสาวดี

เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี

เจดีย์โบตาทาวน์ , ย่างกุ้ง

พระเทพทันใจ , ย่างกุ้ง

เทพกระซิบ , ย่างกุ้ง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว, ย่างกุ้ง

วันที่ 3

พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง

ตลาดบอกยอค อองซาน, ย่างกุ้ง

ช้างเผือก , ย่างกุ้ง

พระหินอ่อน, ย่างกุ้ง

14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกิน 20 กก.
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)
 7. ทิปหัวหน้าทัวร์ตามแต่สินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับค่ะ)
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน (ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท)
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ส.ค.(28)
1 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿3,499
เม.ย. - มิ.ย.(12)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,800
เม.ย. - มิ.ย.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
เม.ย. - ส.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
The Traveller