#079 ดูโอ้ สวิต

สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขากลาเซียร์3000

#079 ดูโอ้ สวิต

 • รหัสทัวร์ 00079
 • Emirates (EK)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿54,900

 

#079 ดูโอ้ สวิต

สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขากลาเซียร์3000

วันที่ 1

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเจนีวา เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 89 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา, เจนีวา

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เจนีวา, เจนีวา

น้ำพุจรวดเจ็ทโด้, เจนีวา

นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ , โกล เดอ ปิยง

โรงแรมรามาดา อังกอร์ เจนีวา, เจนีวา

วันที่ 3

โลซานน์, โลซานน์

ศาลาไทย, โลซานน์

ยอดเขากลาเซียร์ 3000 , โกล เดอ ปิยง

กรุงเบิร์น, กรุงเบิร์น

บ่อหมีสีน้ำตาล, เบิร์น

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ, เบิร์น

หอนาฬิกา, เบิร์น

โรงแรม เมอร์เคียว พลาซ่า เบียล, เบิร์น

วันที่ 4

เมืองกรินเดอวาลด์, กรินเดอวาลด์

ยอดเขาจุงเฟรา, เมืองกรินเดอวาลด์

อินเตอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

โรงแรมโอเบอร์ลันด์ , อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 5

เมืองลูเซิร์น, ลูเซิร์น

อนุสาวรีย์สิงโต, ลูเซิร์น

สะพานไม้ชาเปล, ลูเซิร์น

ซูก, ซูก

โรงแรมเชอราตัน ซูริค, ซูริค

วันที่ 6

ซูริค, ซูริค

จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ , ซูริก

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์, ซูริก​​​​​​

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

21.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 7

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.30 น. ออกเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. คนขับรถท้องถิ่น (2.5 สวิสฟรัง x 5 วัน = 12.5 สวิสฟรัง )
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿45,888
พ.ค. - มิ.ย.(4)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿97,000
มี.ค. - ก.ค.(13)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿111,000
มี.ค. - ก.ค.(17)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿117,000
The Traveller